Thói quen nơi làm việc của nhóm tính cách INTJ

INTJ IN THE WORKPLACE

INTJ TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Above all else, INTJs want to be able to tackle intellectually interesting work with minimal outside interference, no more, no less. Time-consuming management techniques like trust-building getaways, progress meetings, and drawn-out, sandwiched criticisms are only going to annoy INTJs – all they need, be they subordinate, colleague, or manager, is to meet their goals with the highest standard of technical excellence and to be surrounded by, if anyone at all, people who share those values.

Hơn tất cả, INTJ thích động não giải quyết công việc thú vị với càng ít sự hỗ trợ từ bên ngoài càng tốt. Các kỹ thuật quản lý tốn thời gian như xây dựng lòng tin, các cuộc họp kiểu xây dựng, và những lời bàn ra sẽ chỉ làm cho INTJ khó chịu – tất cả những gì họ cần từ cấp dưới, đồng nghiệp hoặc quản lý là đạt được mục tiêu  với tiêu chuẩn cao nhất cùng với sự xuất sắc về mặt kỹ thuật và  chia sẻ những giá trị đó với những người xung quanh.

On paper this makes them appear to be exemplary employees, and in many ways they are, but there are many types, especially those with a combination of the Observant (S) and Feeling (F) traits, who will find a work (or any other) relationship with INTJs extremely challenging. INTJs have a fairly strict code of conduct when it comes to their work, and if they see coworkers valuing social activities and “good enough” workmanship over absolute excellence, it will be a turbulent environment. For this reason, INTJs tend to prefer to work in tight, like-minded groups – a group of one, if necessary.

Trên giấy tờ, những điều này được xem là giá trị của một nhân viên gương mẫu, và nhìn theo nhiều cách thì đó là sự thật, nhưng có nhiều loại, đặc biệt là những người mang tính cách quan sát (S) và cảm tính (F), sẽ nhận ra việc có mối quan hệ đồng nghiệp (hoặc bất kỳ những mối quan hệ khác) với INTJ cực kỳ đáng sợ. INTJ là người có quy tắc ứng xử khá nghiêm ngặt trong công việc, và nếu họ nhìn thấy các đồng nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn tầm thường và tự cho như vậy là đủ tốt rồi mà không phải theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối, đó sẽ là một thảm họa. Vì lý do này, INTJ có khuynh hướng thích làm việc trong các nhóm khắt khe, có cùng sở thích – mọi người như một nếu cần thiết.

INTJ Subordinates

INTJ – Cấp dưới

INTJs are independent people, and they quickly become frustrated if they find themselves pushed into tightly defined roles that limit their freedom. With the direction of a properly liberal manager, INTJs will establish themselves in a position of expertise, completing their work not with the ambition of managerial promotion, but for its own intrinsic merit. INTJs require and appreciate firm, logical managers who are able to direct efforts with competence, deliver criticism when necessary, and back up those decisions with sound reason.

INTJ là những người độc lập, và họ nhanh chóng trở nên nản lòng nếu họ thấy mình bị đẩy vào những vị trí mà bó buộc sự tự do của họ. Với sự chỉ đạo của một người quản lý tự do, INTJ sẽ trở thành một chuyên gia, hoàn thành công việc không với tham vọng thăng chức, mà thực sự là vì công việc. INTJ yêu cầu và đánh giá cao các nhà quản lý hợp lý, logic những người mà có năng lực trực tiếp đưa ra chỉ đạo, đưa ra những lời chỉ trích khi cần thiết và ủng hộ những quyết định đó với những lý do chính đáng.

Note that it is INTJs’ expectations of their managers that are being defined here, and not the other way around, as with some other personality types. Titles mean little to INTJs – trust and respect are earned, and INTJs expect this to be a two way street, receiving and delivering advice, criticisms and results. INTJs expect their managers to be intelligent enough and strong enough to be able to handle this paradigm. A silent INTJ conveys a lack of respect better than all their challenges ever will.

Lưu ý rằng sự mong đợi của INTJ đối với các nhà quản lý của họ được định nghĩa theo cách của họ, chứ không phải theo cách nhìn nhận của những nhân cách khác. Chức vụ chả có ý nghĩa gì đối với INTJ – tin tưởng và tôn trọng phải giành mới có được, và INTJ mong đợi đây là một con đường hai chiều, nhận và đưa lời khuyên, phê bình và cùng đạt kết quả. INTJ mong rằng các nhà quản lý của họ đủ thông minh và đủ mạnh mẽ để có thể xử lý mọi việc. Một INTJ im lặng cho thấy sự thiếu tôn trọng với cấp trên hơn là một INTJ hay thách thức.

INTJ Colleagues

INTJ – Đồng nghiệp

Active teamwork is not ideal for people with the INTJ personality type. Fiercely independent and private, INTJs use their nimble minds and insight to deflect personal talk, avoid workplace tension, and create situations where they aren’t slowed down by those less intelligent, less capable, or less adaptable to more efficient methods. Instead, they will likely poke fun by forcing them to read between the lines and making them deal alone with work that could have been easier if they’d only taken INTJs’ suggestions.

Hoạt động theo nhóm không phải là hoạt động lý tưởng cho những người có kiểu nhân cách INTJ. INTJ thích độc lập và riêng tư, INTJ sử dụng trí tuệ và hiểu biết của họ để làm lệch hướng những cuộc tranh luận riêng tư, tránh căng thẳng tại nơi làm việc, và tạo ra những tình huống mà họ không bị chậm lại bởi những người tư duy chậm, ít khả năng, hoặc kém thích nghi với các phương pháp hiệu quả hơn họ. Thay vào đó, INTJ có thể sẽ rất vui khi họ giúp những đồng nghiệp đó làm việc dễ dàng hơn nếu những người đó đi theo hướng mà INTJ đã vạch ra cùng với những gợi ý của INTJ.

INTJs are brilliant analysts, and will likely gather a small handful of trusted colleagues to involve in their brainstorming sessions, excluding those who get too hung up on details, or who otherwise have yet to earn their respect. But more likely, INTJs will simply take the initiative alone – INTJs love embracing challenges and their consequent responsibilities, and their perfectionism and determination usually mean that the work comes out clean and effective, affording INTJs the twin joys of solitude and victory.

INTJ là những nhà phân tích thiên tài, và có khả năng “chiêu mộ” được một số đồng nghiệp đáng tin cậy tham gia vào các buổi thảo luận, tất nhiên những người quá khắc khe về tiểu tiết hoặc những người chưa nhận được sự tôn trọng của họ sẽ không được mời. Nhưng chủ yếu, INTJ chỉ đơn giản là thích làm việc một mình – INTJ yêu thích những thách thức và trách nhiệm sau đó, chủ nghĩa hoàn hảo và quyết tâm làm họ thường mong muốn công việc của họ phải trở nên hoàn hảo và hiệu quả, điều này tạo cho INTJ cảm thấy thích cô đơn và niềm vui chiến thắng.

INTJ Managers

INTJ – Quản lý

Though they may be surprised to hear it, INTJs make natural leaders, and this shows in their management style. INTJs value innovation and effectiveness more than just about any other quality, and they will gladly cast aside hierarchy, protocol and even their own beliefs if they are presented with rational arguments about why things should change. INTJs promote freedom and flexibility in the workplace, preferring to engage their subordinates as equals, respecting and rewarding initiative and adopting an attitude of “to the best mind go the responsibilities”, directing strategy while more capable hands manage the day-to-day tactics.

Mặc dù mọi người có thể ngạc nhiên khi nghe điều này, INTJ là những nhà lãnh đạo tự nhiên, và điều này cho thấy trong phong cách quản lý của họ. INTJ đánh giá cao sự đổi mới và hiệu quả hơn bất kỳ tiêu chuẩn nào khác, và họ sẽ sẵn sàng bỏ qua các trật tự, quy tắc và ngay cả niềm tin của họ nếu họ nghe được sự trình bày với lập luận chặt chẽ về lý do tại sao nên thay đổi mọi thứ. INTJ thúc đẩy sự tự do và tính linh hoạt tại nơi làm việc, thích lôi kéo các cấp dưới của họ như là bạn bè, tôn trọng và khen thưởng sáng kiến ​​và chấp nhận thái độ “đi đầu trong trách nhiệm”, đưa ra những chỉ đạo chiến lược và có khả năng quản lý các chiến thuật hàng ngày .

But this sort of freedom isn’t just granted, it’s required – those who are accustomed to just being told what to do, who are unable to direct themselves and challenge existing notions, will have a hard time meeting INTJs’ extremely high standards. Efficiency and results are king to INTJs, and behaviors that undermine these conditions are quashed mercilessly. If subordinates try to compensate for their weakness in these areas by trying to build a social relationship with their INTJ managers, on their heads be it – office gossip and schmoozing are not the way into INTJs’ hearts – only bold competence will do.

Nhưng loại tự do này không chỉ được chấp nhận, nó được yêu cầu – những người quen với việc chỉ được nói phải làm gì, những người không thể tự định hướng bản thân và thách thức những quan niệm hiện tại, sẽ có một thời gian khó khăn để đáp ứng các tiêu chuẩn cực kỳ cao của INTJ. Hiệu quả và kết quả là phần tối quan trọng với INTJ, và các hành vi không nhằm phục vụ các tiêu chuẩn này này sẽ bị loại bỏ một cách không thương tiếc. Nếu các cấp dưới cố gắng bù đắp cho điểm yếu của họ trong các lĩnh vực này bằng cách cố gắng tạo quan hệ với các nhà quản lý INTJ, thì họ nên nhớ là những lời bóng gió trong văn phòng và cuộc “tâm sự mỏng” không phải là cách chiếm được cảm tình của INTJ – chỉ có năng lực thực sự mới có thể làm được việc đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *