Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại Hà Nội

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Events for October 2017

Calendar Month Navigation

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
25

Khai giảng khóa học Huấn luyện phỏng vấn tiếp viên hàng không đặc biệt cho China Airlines/Jetstar.

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

TUYỂN TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG HÃNG CHINA AIRLINES NĂM 2017

26

Khai giảng khóa học Huấn luyện phỏng vấn tiếp viên hàng không đặc biệt cho China Airlines/Jetstar.

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

TUYỂN TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG HÃNG CHINA AIRLINES NĂM 2017

27

Khai giảng khóa học Huấn luyện phỏng vấn tiếp viên hàng không đặc biệt cho China Airlines/Jetstar.

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

TUYỂN TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG HÃNG CHINA AIRLINES NĂM 2017

28

Khai giảng khóa học Huấn luyện phỏng vấn tiếp viên hàng không đặc biệt cho China Airlines/Jetstar.

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

TUYỂN TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG HÃNG CHINA AIRLINES NĂM 2017

29

Khai giảng khóa học Huấn luyện phỏng vấn tiếp viên hàng không đặc biệt cho China Airlines/Jetstar.

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

Lịch thi tuyển tuyển tiếp viên hàng không hãng Kuwait Airways đợt 2 tháng 09/2017

30

Khai giảng khóa học Huấn luyện phỏng vấn tiếp viên hàng không đặc biệt cho China Airlines/Jetstar.

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

Lịch thi tuyển tuyển tiếp viên hàng không hãng Kuwait Airways đợt 2 tháng 09/2017

1

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

2

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

3

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

4

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

5

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

6

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

7

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

Tuyển tiếp viên hàng không Qatar Airways chiến dịch tại Jakarta – 07th October 2017

8

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

Tuyển tiếp viên hàng không Qatar Airways chiến dịch tại Jakarta – 07th October 2017

9

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

10

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

11

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

12

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

13

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

14

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

15

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

16

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

17

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K12

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

18

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

19

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

20

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

21

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

Phỏng vấn thử tiếp viên hàng không

22

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

Tuyển tiếp viên hàng không Qatar Airways chiến dịch tại Bangkok (Females Only) ngày 22nd October 2017

23

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

24

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

25

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

Lịch phỏng vấn tiếp viên hàng không Vietjet Air tháng 10/2017 tại Hà Nội và TP.HCM 

26

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

Lịch phỏng vấn tiếp viên hàng không Vietjet Air tháng 10/2017 tại Hà Nội và TP.HCM 

27

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

Lịch phỏng vấn tiếp viên hàng không Vietjet Air tháng 10/2017 tại Hà Nội và TP.HCM 

28

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

29

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

30

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 4/2017 tại TP.Vinh

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

31

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

1

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại TP. Đà Lạt

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại Hà Nội

2

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại TP. Đà Lạt

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại Hà Nội

3

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại TP. Đà Lạt

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại Hà Nội

4

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại TP. Đà Lạt

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại Hà Nội

5

Lịch Khai giảng khoá huấn luyện kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không K13

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại TP. Đà Lạt

Tuyển dụng tiếp viên hàng không Việt Nam Airline đợt 11/2017 tại Hà Nội

+ Export Events