Các tài khoản sau đây được ủy quyền để nhận học phí khóa học Cabin Crew Interview

Chủ tài khoản Số tài khoản Ngân hàng Chi nhánh
Lê Thành Hồng Quân 19027080844022 Tân Bình
Lê Thành Hồng Quân  0721000646936 Kỳ Đồng