Certificate Cabin Crew

Chứng chỉ hoàn tất khoá học kỹ năng phỏng vấn tiếp viên hàng không

Certificate of achievement for cabin crew interview skill

Đây là chứng chỉ của một khoá học chuyên sâu về 3 trụ cột kỹ năng của một cabin crew thành công là (This is certificate of achievement of the intensive course about 3 pillar skills of a successful cabin crew):

  • Kỹ năng kiểm soát ngôn ngữ cơ thể (Body language controling skill)
  • Kỹ năng ứng khẩu thông minh trong các tình huống dịch vụ ( smart extemporaneous in services situations skill)
  • Kỹ năng thuyết phục (convince skill)

Chứng chỉ hoàn tất khoá học này được cấp cho học viên sau khi vượt qua phần sát hạch kỹ năng trong module #16: phỏng vấn thử của khoá học (This certificate is granted after passing the examination section of the module #16 skills: interview test of the course).

Chứng chỉ có 4 cấp độ kỹ năng – tìm hiểu thêm (This certificate have 4 level – read more):

  • A + + : Đủ kỹ năng trong vô thức – có giá trị vĩnh viễn (Sufficient skills in the unconscious – permanent value)
  • A + : Đủ kỹ năng có ý thức – có giá trị trong 1 năm (Sufficient skills in the conscious – one year value)
  • A : Thiếu kỹ năng có ý thức (Lack of skills in the conscious)
  • A – : Thiếu kỹ năng trong vô thức (Lack of skills in the unconscious)

Danh sách chứng chỉ đã cấp

List of certifications were granted

ID numberFull nameLevelValue
#6525Do Thi Vuong ThiA++permanent
#10071Nguyen Kim OanhA+until 20 Nov 2017
#5430Bui Anh TuA+until 20 Nov 2017
#5374 Do Thi Phuong ThanhA+until 20 Nov 2017
#11153Le Tran Bao TranA+until 20 Nov 2017
#14879Hoang Trong NhanA++permanent
#11411Vu Ngoc Lam PhuongA+until 27 Dec 2017
#14857Tran Bich TramA+until 27 Dec 2017
#11154Vo Anh ThuA+until 02 Feb 2018
#15673Nguyen Duc NhanA+until 16 Apr 2018
#15655Pham Thanh LoanA+until 16 Apr 2018
#15210Nguyen Thi Kim NgocA+until 20 May 2018
#15768Nguyen Thi Van AnhA++permanent
#16047Nguyen Thi Hong HanA+until 04 July 2018
#16223Nguyen Thi Ha AnhA+until 09 Aug 2018
#17043Bui Thi ThamA+until 28 Aug 2018
#17037Nguyen Tuong KhanhA+until 28 Aug 2018
#17111Vo Hong Thu HienA+until 28 Aug 2018
#17152Luong Hong TrangA+until 28 Aug 2018
#17140Le Tran Phuong HuyA+until 28 Aug 2018
#17049Ha Minh DatA+until 28 Aug 2018
#17146Nguyen Dang KhoaA+until 28 Aug 2018
#15233 Tran Khanh LinhA+until 05 Oct 2018
#17649Vo Phong Nhat HaA+until 05 Oct 2018
#16716Phan Diep NgocA+until 05 Oct 2018
Tran Quoc AnA+until 05 Oct 2018
Le Pham Y NhiA+until 05 Oct 2018
#16910 Trương Thảo NghiA+until 05 Oct 2018
#18384My Vu Anh VietA+until 05 Oct 2018
#18229Huynh Thanh DuyA+until 05 Oct 2018
#18268Hua Thị Thanh HieuA+until 05 Oct 2018
#16953Le Minh Quoc AnA+until 05 Oct 2018
#16831Le Hoang DaoA+until 05 Oct 2018
#19229Tran Bao ChauA+until 02 Feb 2019
#19375Le Minh DucA+until 02 Feb 2019
#18761Cao Thị Viet HuongA+until 10 Dec 2018
#17642Do Thuy Phuong QuynhA+until 10 Oct 2019
#17635Dang Thi Huynh GiangA++permanent
#20313Truong Nha DinhA+until 05 Apr 2019
#20296Vu Ngoc Hoang KimA+until 05 Apr 2019
#19077Dang Ngan Xuan MinhA+until 05 Apr 2019
#18551Tran Hoang PhucA+until 05 Apr 2019
#20754Nguyen Hoang NhanA+until 05 Apr 2019
#20167Truong Thanh ThanhA+until 05 Apr 2019
#19680Huynh Khanh LinhA+until 05 Apr 2019
#18982Pham Hoang NguyenA+until 05 Apr 2019