vietnam-banner

7 câu hỏi giúp bạn hiểu thông tin tuyển dụng của Emirates Airline

Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu về:

 • Cách chắt lọc những thông tin chính xác từ quảng cáo tuyển dụng vị trí Cabin Crew hãng Emirates Airline.
 • Cách để tìm ra hoạt động của Emirates Airline và điều mà họ trông đợi ở bạn.
 • Những phẩm chất cá nhân nào cần thiết để trúng tuyển vị trí danh giá này.

7 câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn hiểu thông tin tuyển dụng của Emirates Airline. Hãy nhớ rằng, hiểu đúng được thông tin tuyển dụng là điều kiện tiên quyết cho quá trình chuẩn bị thành công một bản CV thành công. Kế tiếp là làm bảng CV của bạn phù hợp nhất với các tiêu chí của thông báo tuyển  dụng.

Dưới đây là toàn bộ thông báo tuyển dụng Cabin Crew của hãng Emirates Airline (lược dịch bên cạnh)

Emirates Cabin Crew Opportunities (Cơ hội với nghề tiếp viên hàng không Emirates) – 130000X8

Job Purpose (Mục đích công việc)

Where could you be tomorrow? (Đâu là nơi bạn có thể ở ngày mai?)

Tomorrow, the world could be your office. You could be living in one of the world’s most dynamic cities and working in an office at 40,000 feet. Exploring the world and building a career, all at the same time. Earning a tax-free salary with shared furnished accommodation provided to you. And sharing the experience with colleagues from over 130 different nationalities. (Ngày mai, thế giới có thể là văn phòng của bạn. Bạn có thể sống ở một trong những thành phố năng động nhất của thế giới và làm việc trong một văn phòng tại 40.000 feet. Khám phá thế giới và xây dựng sự nghiệp, tất cả cùng một lúc. Có lương miễn thuế với chia sẻ chỗ ở nội thất cung cấp cho bạn. Và chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp đến từ hơn 130 quốc tịch khác nhau.)

From our base in Dubai, Emirates flies to more than 120 destinations in Europe, the Middle East, Asia, Africa, Australia, New Zealand and the Americas with an ultra-modern, all-wide-body fleet including our flagship A380 superjumbos. (Từ đại bảng doanh của chúng tôi tại Dubai, Emirates bay đến hơn 120 điểm đến tại châu Âu, Trung Đông, châu Á, châu Phi, Úc, New Zealand và châu Mỹ với một đội bay cực kỳ hiện đại, tất cả các máy bay thân rộng bao gồm Superjumbo  A380 của chúng tôi.)

We are looking for exceptional people to join our international cabin crew based in Dubai. (Chúng tôi đang tìm kiếm những người đặc biệt để tham gia phi hành đoàn quốc tế có trụ sở tại Dubai.)

If you share our unlimited curiosity, embrace of other cultures and passion for customer satisfaction, we’d like to meet you. (Nếu bạn chia sẻ sự tò mò không giới hạn của chúng tôi, cảm thụ tinh hoa của các nền văn hóa và truyền niềm đam mê cho khách hàng với sự hài lòng cao nhất, chúng tôi muốn được gặp các bạn.)

Our recruitment team interviews potential applicants in many cities around the world. (Đội tuyển dung của chúng tôi phỏng vấn các ứng viên tiềm năng ở nhiều thành phố trên khắp thế giới.)

The Emirates Cabin Crew recruitment team conducts regular assessments and interviews in numerous countries worldwide, including on-going sessions in Dubai and London. (Các đội tuyển dụng tiếp viên hàng không của Emirates thường xuyên đánh giá và các cuộc phỏng vấn ờ nhiều quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm cả phiên đang diễn ra ở Dubai và London)

Cabin Crew Recuitment Process (Tiến trình tuyển dụng tiếp viên hàng không)

The Emirates Cabin Crew recruitment process begins with your application; online or in person at one of Emirates scheduled Open Days. If you meet The Emirates cabin Crew requirements and are shortlisted, you will be invited to participate in a Screening and Assessment process consisting of: (Tiến trình tuyển dụng tiếp viên hàng không Emirates bắt đầu với đơn ứng tuyển của bạn, trực tuyến hoặc trực tiếp với người tuyển dụng tại một trong những ngày sơ tuyển của Emirates. Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu của tiếp viên hàng không Emirates và được lọt vào danh sách, bạn sẽ được mời tham gia vào một quá trình sàng lọc và đánh giá bao gồm:)

 • Initial Assessment (Đánh giá ban đầu)
 • English Test (Kiểm tra tiếng Anh)
 • Psychometric Assessment (Đánh giá tâm lý)
 • Individual Competency Based Interview (Phỏng vấn dựa trên năng lực cá nhân) 

Cabin Crew Requirement (Yêu cầu của vị trí tiếp viên hàng không)

Emirates Cabin Crew are dynamic, professional, outgoing and challenge themselves daily. They are ambassadors for our brand and strive to maintain a positive and healthy lifestyle. (Tiếp viên hàng không Emirates là người năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và thử thách chính mình hàng ngày. Họ là những đại sứ cho thương hiệu của chúng tôi và cố gắng duy trì một lối sống tích cực và lành mạnh.)

Do you have what it takes to be part of our team? (Bạn có những gì nó cần để trở thành một phần của đội ngũ của chúng tôi?)
The Emirates Cabin Crew requirements are: (Các yêu cầu Tiếp viên hàng không Emirates là:)

 • At least 21 years of age at the time of joining (Ít nhất 21 tuổi vào thời điểm gia nhập)
 • Arm reach of 212 cm while standing on tiptoes (Chiều cao tầm với cánh tay là 212 cm khi đứng trên đầu ngón chân (kiễng, nhón chân))
 • Minimum height of 160 cm (Chiều cao tối thiểu 160 cm)
 • High school graduate (Grade 12) (Tốt nghiệp trung học (lớp 12))
 • Fluency in English (Written and Spoken) (Sử dụng thành thạo tiếng Anh (nói và viết))
 • No visible tattoos while in Emirates Cabin Crew uniform (cosmetic and bandage coverings not permitted) (Không có hình xăm có thể nhìn thấy khi mặc đồng phục của Tiếp viên hàng không Emirates (không được phép dùng mỹ phẩm che phủ và băng))
 • Physically fit to meet the Emirates Cabin Crew requirements (Đủ sức khỏe để đáp ứng các yêu cầu Tiếp viên hàng không Emirates)

Emirates Cabin Crew must deliver exceptional customer services experience on every flight. Thus, in addition to the Emirates Cabin Crew requirements above, you should demonstrate: (Với kinh nghiệm Tiếp viên hàng không Emirates phải mang lại sự hài lòng cho khách hàng với dịch vụ khách hàng cao nhất trên mỗi chuyến bay. Như vậy, ngoài các yêu cầu trên, bạn phải chứng minh)

• A positive attitude and empathy for others (Một thái độ tích cực và sự đồng cảm với người khác)
• Strong cultural awareness and the ability to adapt to new environments and people (Nhận thức văn hóa mạnh mẽ và khả năng thích ứng với môi trường mới và người dân ở đó)
• Flexibility and the motivation to manage a demanding work schedule (Tính linh hoạt và động lực để quản lý lịch làm việc khắt khe)
• Qualities necessary to live up to the mission and values that Emirates holds in high regard – Professional, Empathetic, Progressive, Visionary, Cosmopolitan (Phẩm chất cần thiết để sống theo sứ mệnh và giá trị mà Emirates coi trọng cao – Chuyên nghiệp, Đồng cảm, Cấp tiến, Tầm nhìn xa, Mang tính quốc tế)

Cabin Crew Benefits (Phúc lợi của tiếp viên hàng không)

People are our most important resource. We realise that it’s our employees that make us what we are today, who represent the Emirates brand in everything they do. As the ‘face of Emirates’, your job satisfaction and overall happiness is our priority. In line with this goal, we offer you a wide range of benefits. (Con người là nguồn lực quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi nhận thức rằng chính nhân viên mang lại cho chúng ta những gì chúng ta có ngày hôm nay, họ đại diện cho các thương hiệu Emirates trong tất cả mọi thứ họ làm. Như “Bộ mặt của Emirates”, sự hài lòng trong công việc của bạn và niềm hạnh phúc chung là ưu tiên của chúng tôi. Khi phù hợp với mục tiêu này, chúng tôi cung cấp cho bạn một loạt các lợi ích.)

Please note that this is merely indicative; the range and level of Emirates Cabin Crew benefits offered depends on your role. Should you be successfully shortlisted, your Recruitment Specialist can provide further details. (Xin lưu ý rằng đây chỉ đơn thuần là tượng trưng; phạm vi và mức độ phúc lợi của tiếp viên viên hàng không Emirates được cung cấp phụ thuộc vào vai trò của bạn. Nếu bạn được lọt vào danh sách trúng tuyển, chuyên gia tuyển dụng của bạn có thể cung cấp thêm chi tiết)

Emirates Cabin Crew Training (huấn luyện tiếp viên hàng không Emirates)

All Emirates Cabin Crew are provided with seven weeks of Ab Initio training, in a dedicated state-of-the-art Cabin Crew training facility, at the Emirates Aviation College. (Tất cả Tiếp viên hàng không Emirates được cung cấp kiến thức với bảy tuần luyện tập Ab Initio, trong một phần của cơ sở đào tạo tiếp viên hàng không chuyên dụng, tại Cao đẳng Hàng không Emirates.)

Emirates Cabin Crew Training includes a combination of both theoretical and practical components, with the latter taking place in full motion simulators of all aircraft types. This ensures the most realistic learning conditions, giving you the experience to deliver the finest service in the sky as part of the Emirates Cabin Crew team. (Việc đào tạo Tiếp viên hàng không Emirates bao gồm một sự kết hợp của cả hai thành phần lý thuyết và thực tiễn, với các vị trí lấy sau này trong mô phỏng chuyển động đầy đủ của tất cả các loại máy bay. Điều này đảm bảo các điều kiện học tập thực tế nhất, đem lại cho bạn những kinh nghiệm để cung cấp những dịch vụ tốt nhất trên bầu trời như là một phần của đội Cabin Crew Emirates.)

The initial Emirates Cabin Crew training will cover: (Khoá đào tạo tiếp viên hàng không Emirates ban đầu sẽ bao gồm:)

 • Safety and Emergency Procedures (SEP) (Thủ tục an toàn và cấp cứu) 
 • First Aid (accredited by the Royal College of Surgeons of Edinburgh) (Hỗ trợ đầu tiên (được công nhận bởi các trường Cao đẳng Hoàng gia  về bác sỹ phẫu thuật của Edinburgh))
 • Service (Dịch vụ)
 • Emirates Cabin Crew Image and Emirates Cabin Crew Uniform (Hình ảnh tiếp viên hàng không Emirates và đồng phục của tiếp viên hàng không Emirates)
 • Fitness and Nutrition (Thể dục và dinh dưỡng)
 • Security Procedures (Thủ tục an ninh)

Annual refresher Safety and Emergency and First Aid training is a mandatory part of maintaining the Cabin Crew license. You may also be required to attend additional Cabin Crew training from time to time to further enhance your skills on board. (Hàng năm bồi dưỡng về An toàn và cấp cứu và đào tạo sơ cấp cứu là một phần bắt buộc của việc duy trì giấy phép Cabin Crew. Bạn cũng có thể được yêu cầu tham dự đào tạo thêm Cabin Crew từ thời gian nào để thời gian nào để nâng cao hơn nữa kỹ năng của bạn trên máy bay.)

Emirates Cabin Crew Career Opportunities (Cơ hội sự nghiệp tiếp viên hàng không Emirates)

As Emirates continues to expand, so too does the potential for a rewarding and successful career. Based on your exceptional performance, motivation and the operational needs of the airline, Emirates Cabin Crew can progress from the Economy cabin, where all Emirates Cabin Crew begin, through to the premium cabins (Business Class and First Class) and beyond, to a leadership role on the aircraft. Dedicated high-performing Emirates Cabin Crew have been able to achieve the coveted Purser position within a relatively short time period. (Khi Emirates tiếp tục mở rộng, Thật quá tiềm năng cho một nghề nghiệp xứng đáng và thành công. Dựa trên hiệu năng vượt trội của mình, động lực và nhu cầu hoạt động của Hãng, Tiếp viên hàng không Emirates có thể thăng tiến từ hạng phổ thông, nơi mà tất cả Tiếp viên hàng không Emirates bắt đầu, đến hạng cabin cao cấp (hạng thương gia và First Class) và xa hơn nữa, để có một vai trò lãnh đạo trên máy bay. Dành riêng cho tiếp viên hàng không Emirates Cabin Crew năng lực tốt có thể đạt được vị trí Purser danh giá trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.)

In addition to being awarded more responsibility and learning opportunities in your role as your Emirates career advances, each promotion is compensated with an increase in monetary and non-monetary benefits. (Ngoài việc được trao nhiều hơn trách nhiệm và cơ hội học tập với sự nghiệp tại Emirates của bạn, mỗi sự quảng cáo được bù đắp bằng tiền và lợi ích khác ngoài tiền.)

It is also recognised that Emirates Cabin Crew have a range of skills, qualifications and experience that may be utilised and valued in other areas of the business. With a range of Emirates job vacancies advertised within the Emirates Group, you have the chance to progress in a variety of directions. Many former Emirates Cabin Crew are now working in Training and Development roles, Human Resources and Management. (Tiếp viên hàng không Emirates được công nhận rằng có một loạt các kỹ năng, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm mà có thể được sử dụng và có giá trị trong các khu vực khác của doanh nghiệp. Với một loạt các vị trí tuyển dụng Emirates việc được quảng cáo trong Tập đoàn Emirates, bạn có cơ hội để tiến bộ trong một loạt các hướng. Nhiều cựu tiếp viên Emirates hiện đang làm việc trong đào tạo và vai trò phát triển, nguồn nhân lực và quản lý.)

Emirates Cabin Crew Learning and Development (Tiếp viên hàng không học tập và phát triển)

Learning and Development is key to Emirates, where we believe professional development should be ongoing. As such, Emirates Cabin Crew is offered access to a range of self-directed Cabin Crew e-learning courses available free of charge, in addition to more formal Cabin Crew classroom courses or Cabin Crew project-based training at the Emirates Aviation College.

Emirates Cabin Crew also have opportunities to pursue relevant, pre-approved degree and diploma qualifications with the financial support of the airline, upon successful completion of the course. (Tiếp viên hàng không Emirates cũng có cơ hội để theo đuổi bằng cấp trình độ và bằng cấp có liên quan, trước khi phê duyệt với sự hỗ trợ tài chính của các Hãng, sau khi hoàn thành thành công của khóa học.)

Emirates Cabin Crew Travel Opportunities (Cơ hội du lịch của tiếp viên hàng không Emirates)

As Emirates Cabin Crew, you’ll have the chance to travel the world. With a range of ticket options available for staff and their eligible dependants, you can enjoy your vacations in over 100 destinations worldwide. (Là tiếp viên hàng không Emirates, bạn sẽ có cơ hội để đi du lịch thế giới. Với một loạt các lựa chọn có sẵn vé cho nhân viên và người phụ thuộc đủ điều kiện của họ, bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ của bạn tại hơn 100 điểm đến trên toàn thế giới.)

Cabin Crew Assessment Days (Ngày tuyển chọn tiếp viên hàng không)

The Emirates Cabin Crew Recruitment Team conducts international assessments in different countries each month. The list below shows all of our upcoming campaigns in alphabetical order by country. (Đội Tuyển dụng tiếp viên hàng không Emirates thực hiện việc thẩm quốc tế ở các nước khác nhau mỗi tháng. Danh sách dưới đây cho thấy tất cả các chiến dịch sắp tới của chúng tôi trong thứ tự chữ cái theo quốc gia.)

There are two types of assessment days: Open Days and Invitation Only Days. (Có hai loại ngày đánh giá: Open Days và Invitation Only Days.)

Open Days are an opportunity for you to submit your CV to our recruitment team and begin the process of starting your new career with Emirates. If you’ve got what it takes, you’ll be invited to attend the Emirates Cabin Crew screening and assessment process, either the same day, or the following day, depending on the number of candidates in attendance. Final interviews will be scheduled over the course of the same week. It is a great idea, therefore, to plan ahead and have copies of your documents and certificates ready and available. (Open Days: là một cơ hội cho bạn gửi CV của bạn cho đội tuyển của chúng tôi và bắt đầu quá trình bắt đầu sự nghiệp mới của bạn với Emirates. Nếu bạn đã có những gì Hãng cần, bạn sẽ được mời tham dự quá trình sàng lọc và đánh giá tiếp viên hàng không Emirates, hoặc trong cùng một ngày, hoặc vào ngày hôm sau, tùy thuộc vào số lượng thí sinh tham dự. Buổi phỏng vấn cuối cùng sẽ được lên kế hoạch trong quá trình cùng một tuần. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, do đó, lên kế hoạch từ trước và có bản sao các tài liệu, chuẩn bị sẵn sàng chứng nhận sẵn có của bạn.)

Invitation Only Days: Assessments are by appointment only. Apply on-line by clicking on the link and we will review your application. If you are shortlisted you will receive an invitation with the date and location of our assessment day. (Invitation Only Days.: Buổi đánh giá chỉ dành cho các ứng viên có cuộc hẹn. Áp dụng trên mạng bằng cách nhấn vào liên kết và chúng tôi sẽ xem xét đơn ứng tuyển của bạn. Nếu bạn lọt vào danh sách, bạn sẽ nhận được một lời mời với ngày tháng và địa điểm của ngày đánh giá của chúng tôi.)

1. Bạn không hiểu những điều gì trong quảng cáo tuyển dụng?

 • 130000X8: Đây là mã ngành tuyển cabin crew
 • Superjumbo  A380: siêu máy bay của hãng Airbus có sức chứa 554 hành khách có chiều dài 73m, cao 24m, khoảng cách giữa 2 đầu cánh là 80m. Trong suốt 10 năm qua, đã có 317 chiếc Superjumbo được đặt hàng. Emirates chính là khách hàng lớn nhất của Airbus A380 với đội bay gồm 59 chiếc (trong tổng số 159 chiếc đã được xuất xưởng) và đang có kế hoạch đặt mua thêm 81 chiếc. Đây là niềm  tự hào của Emirates Airline.
 • Arm reach of 212 cm while standing on tiptoes: bạn phải đứng nhón (kiễng) chân trên mu bàn chân dưới (không đứng múa bale trên các đầu ngón chân) và dùng tay thuận của mình với qua vạch 212cm.
 • No visible tattoos while in Emirates Cabin Crew uniform (cosmetic and bandage coverings not permitted): bạn phải chắc rằng không có hình xăm hay sẹo ở bên ngoài bộ đồng phục của cabin crew. Đây là quy định bắt buộc và không có loại trừ.hinh xam seo
 • Purser: tiếp viên phục vụ tại quầy bar trên máy bay
  Airbus A380 mang tới những điều đặc biệt, như có hẳn một quầy bar, 7 câu hỏi giúp bạn hiểu thông tin tuyển dụng của Emirates Airline
  Airbus A380 mang tới những điều đặc biệt, như có hẳn một quầy bar

2. Lĩnh vực hoạt động của hãng là gì? Emirates Airline đang được tổ chức, sắp xếp lại hay đang tăng trưởng, phát triển?

Ngành hàng không, vận chuyển hành khách và hàng hoá, dịch vụ hàng không tại sân bay. Emirates Airline đang tăng trưởng rất mạnh mẽ.

3. Mục đích chính của những điều kiện tuyển dụng được nêu ra trong quảng cáo là gì?

Mục đích chính của những điều kiện tuyển dụng là mô tả khái quát nhất công việc của cabin crew và những phúc lợi. Đây là một công việc năng động đòi hỏi bạn có sức thích nghi cao.

4. Vì sao những điều kiện tuyển dụng này lại quan trọng với hãng?

Quảng cáo tuyển dụng của Emirates Airline đã được biên soạn rất kỹ để tất cả các ứng viên trên toàn thế giới có thể hiểu chính xác điều kiện tuyển dụng và những phúc lợi đi kèm. Tất cả là để truyền thông điệp về tiêu chí tuyển dụng một cách chính xác nhất đến tất cả ứng viên. Và đây là điểm mấu chốt để giúp ứng viên hoàn thành cv của mình phù hợp nhất với hãng. Hãy bám sát những câu từ của hãng để chứng minh mình là ứng viên phù hợp nhất cho vị trí cabin crew

5. Những kỹ năng nào mà nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên sẽ có? Ngoài ra, họ cần những kỹ năng nào khác cho mục đích công việc?

Trong danh sách kỹ năng dưới đây, hãy tự viết lại theo hướng bám sát các tiêu chí tuyển dụng của Hãng.

 • Kỹ năng học và tự học (learning to learn)
 • Kỹ năng lắng nghe (Listening skills)
 • Kỹ năng thuyết trình (Oral communication skills)
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills)
 • Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative thinking skills)
 • Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn (Self esteem)
 • Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc (Goal setting/ motivation skills)
 • Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp (Personal and career development skills)
 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ (Interpersonal skills)
 • Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork)
 • Kỹ năng đàm phán (Negotiation skills)
 • Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả (Organizational effectiveness)
 • Kỹ năng lãnh đạo bản thân (Leadership skills)

6. Những phẩm chất cá nhân nào mà nhà tuyển dụng mong muốn? Còn những phẩm chất cá nhân nào khác có thể cần cho mục đích công việc?

Trong đoạn này mô tả rất kỹ những phẩm chất của cabin cew. Đây được xem là chuẩn mực đạo đức cũng như phẩm chất cần có nếu như bạn muốn trở thành cabin crew thực thụ của Emirates Airline. Như vậy nhiệm vụ của bạn là đọc kỹ và viết lại theo văn phong của mình để bộc lộ phẩm chất và đạo đức con người của bạn phù hợp nhất với tiêu chí phẩm chất của Hãng. Tôi không có ý các bạn phải viết không đúng sự thật. Những tiêu chí này là mục đích phấn đấu không chỉ cùa cabin crew mà cho tất cả chúng ta. Vì thế bạn viết theo cảm nhận riêng của bạn sao cho người đọc hiểu những phẩm chất hiện tại của bạn và tương lai bạn muốn hướng đến.

Emirates Cabin Crew are dynamic, professional, outgoing and challenge themselves daily. They are ambassadors for our brand and strive to maintain a positive and healthy lifestyle. (Tiếp viên hàng không Emirates là người năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và thử thách chính mình hàng ngày. Họ là những đại sứ cho thương hiệu của chúng tôi và cố gắng duy trì một lối sống tích cực và lành mạnh.)

Emirates Cabin Crew must deliver exceptional customer services experience on every flight. Thus, in addition to the Emirates Cabin Crew requirements above, you should demonstrate: (Với kinh nghiệm Tiếp viên hàng không Emirates phải mang lại sự hài lòng cho khách hàng với dịch vụ khách hàng cao nhất trên mỗi chuyến bay. Như vậy, ngoài các yêu cầu trên, bạn phải chứng minh)

• A positive attitude and empathy for others (Một thái độ tích cực và sự đồng cảm với người khác)
• Strong cultural awareness and the ability to adapt to new environments and people (Nhận thức văn hóa mạnh mẽ và khả năng thích ứng với môi trường mới và người dân ở đó)
• Flexibility and the motivation to manage a demanding work schedule (Tính linh hoạt và động lực để quản lý lịch làm việc khắt khe)
• Qualities necessary to live up to the mission and values that Emirates holds in high regard – Professional, Empathetic, Progressive, Visionary, Cosmopolitan (Phẩm chất cần thiết để sống theo sứ mệnh và giá trị mà Emirates coi trọng cao – Chuyên nghiệp, Đồng cảm, Cấp tiến, Tầm nhìn xa, Mang tính quốc tế)

7. Những lĩnh vực kiến thức/ đào tạo nào mà nhà tuyển dụng cần đến? Những hiểu biết / kinh nghiệm nào khác còn có thể cần đến, vì mục đích công việc?

Về mặt bằng cấp Emirates Airline chỉ yêu cầu bằng cấp 3 (Phổ thông trung học). Tuy nhiên ranh giới giữa kiến thức do trường lớp dạy bạn với kiến thức xã hội bạn thu thập được hay nói cách khác là kinh nghiệm sống của bạn, những trải nghiệm về văn hoá xã hội về con người của những nơi bạn đặt chân đến cũng là một loại bằng cấp. Vì khi bạn trở thành một cabin crew thật thụ, bạn sẽ được đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người và cảm thụ những nên văn hoá khác nhau. Kiến thức xã hội của bạn rộng lớn là một loại bằng cấp vô giá mà không trường đại học nào cấp. Hãy mô tả ngắn gọn và xúc tích tất cả chúng và đưa vào CV của bạn

Quan trọng nhất là cách nhìn tích cực trong mọi vấn đề. CV của bạn phải bất lên một ứng viên tích cực. Kiến thức bạn có thể chưa được học nhiều nhưng thái độ tích cực là tố chất quyết định để thành công.

Bài trước: Sự phù hợp giữa ứng viên và nhà tuyển dụng

Bài sau: Cách viết CV phù hợp với tiêu chí tuyển dụng Cabin Crew hãng Emirates Airline

Đặt câu hỏi riêng tư

[contact-form-7 404 "Not Found"]

  One thought on “7 câu hỏi giúp bạn hiểu thông tin tuyển dụng của Emirates Airline

  Leave a Reply

  %d bloggers like this: